Văn bản pháp luật
THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.
Số hiệu: số 01/2015/TT-BKHĐT
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Kế hoạch Đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ KHĐT
Ngày ban hành: 14/02/2015
Ngày cập nhật: 25/04/2016
Kem tri seo