Văn bản pháp luật   »   Loại văn bản   »  Thông tư
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM 15/05/2018 Thông tư 14/2018/TT-BYT Bộ Y Tế
2 Thông tư quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế 23/02/2018 30/2015/TT-BYT Bộ Y Tế
3 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 21/12/2015 Số: 23 /2015/TT-BKHĐT Bộ KHĐT
4 THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. 27/10/2015 số 11/2015/TT-BKHĐT Bộ KHĐT
5 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chi tiết việc cung cấp,đăng tải thông tin về đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng. 08/09/2015 số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Liên Bộ
6 THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn. 14/02/2015 số 01/2015/TT-BKHĐT Bộ KHĐT
7 THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 16/06/2015 Số 05/2015/TT-BKHĐT Bộ KHĐT
8 THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 21/12/2015 số 23_2015_TT_BKHĐ Bộ KHĐT
9 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 47/2010/TT-BYT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC VÀ BAO BÌ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC 15/11/2013 Số: 38/2013/TT-BYT Bộ Y Tế
10 QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO HÓA CHẤT 14/11/2011 Số: 40/2011/TT-BCT Cơ quan khác
11 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 10/10/2014 26/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN
12 Hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế 28/12/1999 Số: 2237/1999/TTLT-BKHCNMT-BYT Bộ KH&CN
13 Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế 09/08/2013 Số: 22/2013/TT-BYT Bộ Y Tế
14 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 19/01/2011 Số: 01/2011/TT-BNV Cơ quan khác
15 Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế 21/06/2011 Số: 24/2011/TT-BYT Bộ Y Tế
16 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế 06/12/2011 44/2011/TT-BYT Bộ Y Tế
17 Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế 13/08/2010 Số: 37/2010/TT-BYT Bộ Y Tế
Kem tri seo