Văn bản pháp luật
Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế
Số hiệu: Số: 22/2013/TT-BYT
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Ngày ban hành: 09/08/2013
Ngày cập nhật: 26/06/2015
Kem tri seo