Văn bản pháp luật
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 47/2010/TT-BYT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC VÀ BAO BÌ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC
Số hiệu: Số: 38/2013/TT-BYT
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Ngày ban hành: 15/11/2013
Ngày cập nhật: 29/06/2015
Kem tri seo